Acasa » Rugăciunea școlarilor

Rugăciunea școlarilor

Dumnezeule Preasfinte, izvor de ne­mărginită înțelepciune și bună­tate, făcător al tuturor celor văzute și ne­vă­zute, ascultă rugăciunea noastră, pe care o înăl­țăm către Tine cu multă umi­lință. Întărește, Bunule, pe cârmui­torii noștri bisericești și lumești. Dă-le lor să cu­gete cele bune și folositoare pentru Biserica și țara noastră. Apă­ră-i de vrăj­mașii văzuți și nevăzuți, ca să ne poată îndrepta pe calea pro­pășirii, cu pace și cu dragoste.

Iară nouă, umiliților, luminează-ne mintea ca să înțelegem învățăturile ce ni se dau și întru toate și de-a pu­rurea să păzim poruncile Tale și să facem voia Ta cea sfântă; ca, astfel, să putem fi folositori nouă înșine, părinților, fra­ților, surorilor și popo­­rului în mijlocul căruia trăim; să aducem bucurie și mul­țumită învăță­torilor și făcătorilor noștri de bine; și să plinim toate înda­to­ririle către țară, către obște, către familie și a­proapele nostru. Primește plecarea ge­nunchilor și rugăciunea pe care o facem, ca pe o tămâie binemirositoare îna­in­­tea Ta.

Trimite harul Tău asupra noastră și ne învrednicește să trecem cu bună rân­duială vremea învățăturii. Povă­țuiește-ne să umblăm și să lucrăm cu înțelepciu­ne în tot cursul vieții noas­tre, ca de noi și prin noi să se slă­vească Preasfânt nu­mele Tău în veci. Amin.